aghic作品:星空
aghic作品:年保玉则
aghic作品:镜子
aghic作品:亚青寺
aghic作品:色达夜景
aghic作品:月上南迦
aghic作品:当惹雍措星空
aghic作品:南迦星空
aghic作品:米堆冰川
aghic作品:前无去路
aghic作品:三清山日出
aghic作品:荷花
aghic作品:牛背山云海
aghic作品:阴阳
aghic作品:骏驴图
aghic作品:云翅膀
aghic作品:东张西望